790 757 765 biuro@viasigni.pl

Znaki drogowe: produkcja, sprzedaż, montaż

Znaki drogowe – sprzedaż

W ramach prowadzonych działań oferujemy szeroką gamę oznakowania pionowego. Dostarczamy znaki informacyjne, nakazu, zakazu oraz ostrzegawcze. Wszystko po to, by sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. Oferowane znaki drogowe można podzielić na kilka kategorii – mini, małe, średnie oraz wielkie. Dostarczamy każdy rodzaj produktów. To przede wszystkim od prędkości, z jaką mogą poruszać się pojazdy w danym miejscu zależy, jak duży znak powinien być ustawiony przy drodze.

znaki pionowe od producenta z Polski
Sprzedaż i montaż znaków drogowych ViaSigni

Znaki drogowe – oferta producenta

Poszczególne oznakowania mogą się od siebie różnić nie tylko wielkością, ale także rodzajem zastosowanej folii. Wyróżniamy folie I, II oraz III generacji. Rodzaj zastosowanej folii ma ogromne znaczenie dla widoczności znaku, dlatego powinna być ona dobierana za każdym razem indywidualnie, z myślą o miejscu, w którym będzie się znajdować konkretne oznakowanie.

 • Folie odblaskowe I generacji stosuje się najczęściej przy drogach wiejskich i słabo oświetlonych. Folia typu I wykonana w technologii mikroreplikacji. Charakteryzuje się unikatowym wzorem widocznym na całej powierzchni i neutralnym oznakowaniem literami EGP o charakterze znaku wodnego. Zastosowana na odpowiednio przygotowanych podkładach znaków zapewnia długotrwały odblask i trwałość lica.
 • Produkty II generacji (tzw. plaster miodu) może być umieszczany na oznakowaniu autostrad i dróg szybkiego ruchu. Folia odblaskowa typu 2, która w swojej strukturze posiada mikropryzmaty silnie odbijające wiązkę światła zarówno na krótkie, jak i średnie odległości. Umożliwia różnorodne i ekonomiczne oznakowanie dzięki jej długiej trwałości.
 • Folie III generacji będą odpowiednie dla miejsc szczególnie niebezpiecznych, takich jak przejścia dla pieszych czy też strefy tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Folia odblaskowa fluorescencyjna typu 3 o wysokiej kontrastowości i odblaskowości oraz szerokokątnej optyce. Bardzo dobrze odbija światło na duże odległości i pod dużym kątem obserwacji. Fluorescencyjny kolor zapewnia widoczność oznakowania 24 godzin na dobę.

Znaki drogowe – produkcja, sprzedaż, montaż

Produkcja znaków drogowych odbywa się przy użyciu nowoczesnych maszyn i jest prowadzona przez wykwalifikowanych pracowników. Dzięki temu wszystkie akcesoria odznaczają się precyzją wykonania oraz doskonałymi parametrami technicznymi.

Zachęcamy do zapoznania się z całością oferty naszej firmy. Szeroka propozycja daje nam pewność sprostania oczekiwaniom każdego z klientów. Zajmujemy się nie tylko produkcją, ale również montażem znaków drogowych. Przeprowadzone na przestrzeni ostatnich lat liczne realizacje dają nam pewność sprostania oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów zarówno pod względem jakości wykonania, jak i szybkości działania. Oferowane znaki drogowe mogą być montowane na stałe przy drodze, jednak równie często służą one jako tymczasowe oznakowanie organizacji ruchu.

znaki drogowe producent ViaSigni

Zdobyte w ostatnim czasie doświadczenie pozwala naszej firmie na dostarczanie różnego rodzaju znaków drogowych. ViaSigni, to polski producent znaków drogowych, oferujący kompleksową obsługę oznakowania szos, dróg szybkiego ruchu, dróg miejskich – od projektu organizacji ruchu, przez produkcję znaków drogowych po montaż znaków drogowych w zaplanowanych miejscach. Oprócz znaków nakazu, zakazu, sprzedajemy także znaki drogowe informacyjne, w tym duże tablice informacyjne. W ramach prowadzonych działań oferujemy także akcesoria służące do oznakowania tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Zostały wykonane z bardzo wytrzymałych materiałów odpowiednio zabezpieczonych przed korozją, co sprawia, że mogą być eksploatowane przez długi czas bez jakichkolwiek oznak zużycia oraz zniszczenia.

Znaki drogowe: Gwarancja i instrukcja użytkowania

Znaki drogowe: Okres gwarancji oraz jej warunki

Gwarancja na znaki drogowe obejmuje w szczególności:

 • folie odblaskowe,
 • powłokę lakierniczą,
 • powłokę cynkową,
 • uszkodzenia wynikające z wad materiału, błędów produkcyjnych, montażowych (jeśli montaż wykonywał gwarant)

Gwarancja udzielana jest na okres zgodny z umową przy zachowaniu warunków utrzymania tarcz znaków zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w niniejszym dokumencie.

Znaki drogowe: Składowanie

Tarcze znaków powinny być składowane w taki sposób, aby nie dotykały podłoża, powinny być zabezpieczone przez osadzaniem się pyłu, opadów atmosferycznych oraz promieniami UV. Powinny być składowane w suchych warunkach na podkładach drewnianych lub tworzywowych zabezpieczając w ten sposób stykanie się ich z podłożem.

Wyroby transportowane są w folii stretch lub folii termokurczliwej. Tarcze znaków należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, solami i środkami chemicznymi.

Znaki drogowe: Obsługa i konserwacja

Tarcze znaków i tablic należy wymyć dwa razy w roku obligatoryjnie po każdym skończonym sezonie zimowym gdy temperatura jest dodatnia. Nie wykonanie operacji mycia znaków powoduje penetrację soli w mikroporach farby co prowadzi do korozji podpowłokowej oraz obniża właściwości lica.

Mycie znaków należy przeprowadzać w temperaturze pomiędzy 10 a 30 stopni Celcjisza. Zaleca się łagodne środki myjące nie zawierające cząstek ściernych. W skład chemiczny środka nie mogą wchodzić agresywne rozpuszczalniki.

Znaki pokryte folią antyroszeniową należy myć tylko i wyłącznie samą wodą. Stosowanie dodatków w postaci środków czyszczących grozi uszkodzeniem powłoki.

Jako sprzęt myjący zaleca się urządzenia nie generujące zwartego strumienia wody. W przypadku stosowania myjek generujących rozproszony strumień wody należy pamiętać aby nie kierować strumienia wody bezpośrednia na krawędź znaku może to skutkować odklejaniem się folii.

Mycie powinno być wykonane tkaninami które uniemożliwiają zarysowania powłoki. Po umyciu elementy myte należy spłukać czystą wodą.

Wszelkie prace związane z utrzymaniem tarcz znaków należy udokumentować. Dokumentacja powinna zawierać lokalizację znaku, datę wykonania czyszczenia, użyte środki, urządzenia oraz dokumentację zdjęciową. Brak któregokolwiek będzie skutkował utratą gwarancji.
Słupki pionowych znaków po każdym myciu i wyschnięciu należy poddać przeglądowi i dokonać napraw ewentualnie występujących uszkodzeń zgodnie z PN-EN ISO 1461. Naprawa zgodnie z pkt. 6.3 w/w normy.

Znaki drogowe: Reklamacje
 • Świadczenia gwarancyjne będą realizowane w wyniku pozytywnego rozpatrzenia złożonej przez Nabywcę pisemnej reklamacji.
 • O wykryciu wad Nabywca powiadomi Gwaranta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pojawienia się wady pod rygorem utraty uprawnień do gwarancji.
 • Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@viasigni.pl oraz potwierdzić jej treść w formie pisemnej listem poleconym lub osobiście w siedzibie Gwaranta.
 • Gwarancje rozpatrywane są w terminie 14 dni od wpłynięcia potwierdzenia reklamacji poprzez list polecony.
 • W razie nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji Nabywca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z podjęciem przez Gwaranta działań mających na celu usunięcie wady/usterki.
 • W przypadku uznania reklamacji Gwarant ustala z Nabywcą termin usunięcia wad lub dostarczenie tarczy znaku wolnego od wad.
 • Tarcze znaku które w wyniku uzasadnionej reklamacji zostaną zdemontowane przechodzą na rzecz
  Gwaranta w dniu dostawy nowego materiału wolnego od wad

Dokument Znaki drogowe: Instrukcja użytkowania i warunki gwarancji również do pobrania w formie PDF:

Kliknij aby ocenić
woj. podkarpackie, Rzeszów