790 757 765 biuro@viasigni.pl

OWS

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

I. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw

1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (zwane dalej: OWS) regulują warunki i zasady sprzedaży i dostaw towarów produkowanych bądź sprzedawanych przez przedsiębiorcę: FHU ViaSigni Łukasz Kulig prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą:
FHU ViaSigni Łukasz Kulig ul. Solarza 16/28 35-125 Rzeszów

NIP:8133592452

oraz warunki i zasady sprzedaży i dostaw towarów produkowanych bądź sprzedawanych przez spółkę:

ViaSigni Sp. z o.o. Sp.k. ul. Solarza 16/28, 35-125 Rzeszów NIP:8133822515

(zwanych dalej: Dostawcą), dokonywanych na rzecz innych przedsiębiorców (zwanych dalej: Odbiorcą).
2. Ogólne warunki sprzedaży nie obowiązują konsumentów w rozumieniu art.
221 Kodeksu cywilnego.

3. Przedstawienie oferty przez Dostawcę, na skutek zapytania wysłanego drogą mailową przez Odbiorcę, i jej akceptacja przez Odbiorcę stanowią poświadczenie, że Odbiorca zapoznał się i akceptuje OWS. Jeżeli Odbiorca pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Odbiorcą, akceptacja OWS przy pierwszym zamówieniu jest równoznaczna z ich akceptacją przy następnych zamówieniach, do czasu zmiany ich treści lub uchylenia.

4. OWS zamieszczone są na stronie internetowej: www.viasigni.pl

5. Odmienne od OWS, obowiązujące u Odbiorcy warunki kupna i realizacji dostaw nie są akceptowane przez Dostawcę.

II. Ceny

1. Wszystkie ceny podawane są, jako ceny netto, w złotych polskich (bez VAT). VAT naliczany jest według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury
VAT.

2. Wszystkie ceny są podawane na bazie loco magazyn bez opłat za dostawę, chyba, że Strony umowy uzgodnią inaczej. Dla ustalenia wartości towaru i jego dostawy miarodajne są wyłącznie ceny podane w ofercie przedstawionej Odbiorcy przez Dostawcę.

3. Ostateczna cena towarów wraz z ceną jego dostawy należna od Odbiorcy jest ustalana w ofercie Dostawcy albo w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia – jeśli zostało wydane.

4. Z tytułu dostawy towarów do miejsca wskazanego przez Odbiorcę, Odbiorca pokryje koszty dostawy w wysokości wskazanej przez Dostawcę. Kwota za dostawę towarów zostanie doliczona do faktury VAT wystawionej przez Dostawcę za towar.
III. Dane towarów

1. Dostawca zastrzega, że sprzedawane towary mogą różnić się pod względem parametrów i danych technicznych (+/- 10%), kolorystyki w stosunku do kolorystyki przedstawionej na stronie internetowej bądź/i w katalogach drukowanych bądź/i w materiałach elektronicznych, co nie podlega reklamacji.

2. Dostawca zastrzega sobie możliwość wycofania danych produktów bądź/i kolekcji ze sprzedaży bez wcześniejszego informowania o tym oraz podawania przyczyny.

IV. Zawarcie umowy.

1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży i/lub dostawy jest wysłanie przez Dostawcę do Odbiorcy oferty, na skutek zapytania ofertowego wysłanego przez Odbiorcę, i akceptacja oferty przez Odbiorcę w drodze przysłanego Dostawcy zamówienia, które wymaga ostatecznej akceptacji Dostawcy (tzw. ostateczne zamówienie). Zaakceptowanie zamówienia przez Dostawcę jest równoznaczne z zawarciem umowy przez strony.

2. W ostatecznym zamówieniu Odbiorca zobowiązany jest podać:
1. kompletne dane Odbiorcy niezbędne do wystawienia faktury VAT,

2. zamawiany przez Odbiorcę towar, z oznaczeniem kodu zgodnie z katalogiem produktów zamieszczonym na stronie internetowej Dostawcy, oznaczeniem ilości i kolorów towarów,

3. adres dostawy towarów w przypadku zamówienia towaru wraz z dostawą,

4. dane osobowe osoby upoważnionej do odbioru towaru w imieniu
Odbiorcy.

3. Złożenie zapytania ofertowego, wysłanie oferty i jej akceptacja, wysłanie zamówienia i jego potwierdzenie następują drogą mailową na adres
Dostawcy: biuro@viasigni.pl i Odbiorcy podany w zapytaniu ofertowym.

4. Złożenie zapytania ofertowego przez Odbiorcę nie wiąże Dostawcy ani też nie zobowiązuje go do wysłania Odbiorcy oferty. Milczenie Dostawcy tj. brak odpowiedzi na złożone przez Odbiorcę zapytanie ofertowe nie oznacza przyjęcia przez Dostawcę zamówienia o przesłanej przez Odbiorcę treści.

5. Odbiorca nie ma możliwości anulowania zamówienia, w przypadku, gdy Dostawca zaakceptował treść ostatecznego zamówienia.

6. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Dostawcy w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.

V. Termin realizacji umowy

1. Termin realizacji umowy wskazany zostanie w zamówieniu ostatecznym, a jego bieg liczony jest od dnia, o którym mowa w ust. 2 poniżej.

2. Dostawca rozpocznie realizację umowy w dniu otrzymania od Odbiorcy zadatku, który zostanie wpłacony na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na wystawionej przez niego fakturze, chyba że zostało ustalone to inaczej podczas oferty.
3. Brak zapłaty zadatku, w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, powoduje taki skutek, że umowę między stronami uważa się za niezawartą. Dostawca nie będzie w takim przypadku zobowiązany do wykonania umowy, a Odbiorcy nie będą z tego tytułu przysługiwać żadne roszczenia. Odbiorca zobowiązuje się wówczas pokryć koszty poniesione przez Dostawcę z tytułu realizacji umowy.

4. Umowę uważa się za wykonaną przez Dostawcę z dniem:

a) zgłoszenia Odbiorcy gotowości wydania towaru loco magazyn Dostawcy, w sytuacji, gdy Odbiorca sam dokonuje odbioru towaru bądź

b) zgłoszenia Odbiorcy gotowości wydania towaru w miejscu wskazanym przez Odbiorcę, jako miejsce dostawy towaru, w sytuacji, gdy Dostawca dostarcza towar własnym transportem bądź

c) zgłoszenia Odbiorcy gotowości wysłania towaru do Odbiorcy w sytuacji, gdy towar jest dostarczany do Odbiorcy za pośrednictwem firmy spedycyjnej.

5. Po przekazaniu towaru firmie spedycyjnej, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie opóźnienia w dostawie towaru przez spedytora, ani też za uszkodzenia towaru powstałe w czasie od wydania towaru spedytorowi do jego dostarczenia Odbiorcy. Dostawca nie ma żadnego wpływu na opóźnienia bądź uszkodzenia towaru, które mogą powstać po wydaniu towaru spedytorowi. Po odbiorze towaru odpowiedzialność za dostarczony towar ponosi Odbiorca.

6. Dostawca jest uprawniony do wstrzymania dostawy towaru do czasu zapłaty należnego mu wynagrodzenia, w sytuacji, gdy Odbiorca zalega z zapłatą na rzecz Dostawcy z tytułu wcześniejszych dostaw towarów, albo nie wykonuje swoich zobowiązań na rzecz innych podmiotów bądź też złożył wniosek o ogłoszenie jego upadłości. Opóźnienia w dostawie z powyższego powodu są opóźnieniami powstałymi z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy. W tej sytuacji dostarczenie towaru nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu przez Odbiorcę wszystkich zaległych należności w stosunku do Dostawcy oraz należności za wstrzymaną dostawę towaru (bieżące zamówienie).

VI. Dostawa i odbiór towarów

1. Dostawa towaru, zależnie od wyboru Odbiorcy może się odbywać:

a) albo za pośrednictwem firmy spedycyjnej współpracującej z Dostawcą, wówczas dostawa realizowana jest na adres i na koszt Odbiorcy zgodnie z warunkami ustalonymi w ostatecznym zamówieniu,

b) albo Odbiorca odbiera towar własny środkiem transportu z magazynu Dostawcy.

2. Odbiorca ma obowiązek sprawdzić towar w dniu jego odbioru, co do ilości i widocznych uszkodzeń towaru. Stwierdzenie braków ilościowych i/lub widocznych uszkodzeń wymaga sporządzenia protokołu i niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Dostawcy. Dostawa towaru nie obejmuje jego rozładunku, który zapewnia na własny koszt Odbiorca.

3. Dostawca ponosi odpowiedzialność za towar do momentu wydania go z magazynu, chyba, że Dostawca dostarcza towar własnym transportem, wówczas ponosi odpowiedzialność za towar do momentu wydania towaru Odbiorcy. Odpowiedzialność za towar od momentu wydania go z magazynu firmie spedycyjnej do momentu odebrania towaru przez Odbiorcę, ponosi
spedytor. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru w trakcie jego transportu, w szczególności, jeżeli Odbiorca nie dopełni obowiązku spisania protokołu ubytku lub uszkodzenia przesyłki najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

4. Dostawa towaru, poza przypadkiem, gdy Odbiorca odbiera towar własnym środkiem transportu, odbywa się do miejsca wskazanego przez Odbiorcę wskazanego w ostatecznym zamówieniu. Dostawca poinformuje Odbiorcę, na wskazany przez niego adres email, o terminie i godzinie dostawy towaru, co najmniej na 1 dzień przed dostawą towaru.

5. W razie zmiany miejsca dostarczenia towaru, Odbiorca będzie zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych.

6. Odbiorca zobowiązany jest do odebrania towaru w terminie i godzinie wskazanych przez Dostawcę w zawiadomieniu wysłanym do Odbiorcy. Przez odbiór towaru rozumie się także rozładowanie towaru przez Odbiorcę ze środka transportu. Odbiór towaru zostanie pokwitowany na protokole dostawy towaru, przez Odbiorcę lub osobę przez niego upoważnioną. Domniemywa się, że osoba obecna przy odbiorze towaru jest osobą upoważnioną przez Odbiorcę.

7. W przypadku, gdy Dostawca dostarcza towar własnym środkiem transportu, Odbiorca jest zobowiązany do odebrania towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 godzin od przybycia Dostawcy z towarem na miejsce dostawy. W przypadku, gdy Odbiorca nie odbierze towaru w tym czasie

Dostawca ma prawo wrócić do siedziby z towarem, z takim skutkiem, że towar uznaje się za skutecznie dostarczony, a protokół dostawy stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT podpisuje wówczas wyłącznie Dostawca. W takim przypadku Odbiorca ma obowiązek odebrać towar bezpośrednio z magazynu Dostawcy w Bolęcinie przy ul. Fabrycznej 473, w ciągu 5 dni licząc od dnia powrotu towaru do magazynu Dostawcy. Dostawcy należy się kara umowna w wysokości 1 % wartości brutto całego zamówienia za każdy dzień opóźnienia w odbiorze towaru począwszy od dnia następnego po upływie dnia, w którym towar powinien być odebrany.

8. Jeżeli opóźnienie Odbiorcy w odbiorze towaru przekroczy 10 dni, wówczas Dostawca ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Odbiorcy i zatrzymania zadatku wpłaconego przez Odbiorcę, z tym, że oświadczenie o odstąpieniu może złożyć w ciągu 60 dni liczonych od dnia upływu tych 10 dni opóźnienia w odbiorze.

9. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Dostawcy przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

10. W przypadku niewykonania umowy przez Dostawcę, Dostawca będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanego od Odbiorcy zadatku.

VII. Warunki płatności

1. Warunki płatności strony ustalają w ofercie Dostawcy potwierdzonej w ostatecznym zamówieniu.

2. Jeżeli nie ustalono inaczej w ostatecznym zamówieniu, Odbiorca uiszcza zadatek na poczet wykonania umowy w wysokości 50 % wartości brutto zamówienia wraz z kosztami dostawy towaru, w terminie, o którym mowa w punkcie V ust. 2 powyżej.
3. Pozostałe wynagrodzenie wraz z kosztami dostawy, w zależności od ustaleń zawartych w ostatecznym zamówieniu może być płatne w następujący sposób:
1. Przedpłata przed dostawą towaru,

2. Przelew z odroczonym terminem płatności (14 dni od dnia wystawienia faktury VAT),
3. Zapłata gotówkową przy odbiorze towaru przez Odbiorcę,

4. Za pobraniem gotówki przez kuriera przy dostawie towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej (spedycyjnej) maksymalna kwota pobrania 8 000 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych).

4. Do czasu całkowitej zapłaty ceny sprzedaży towar pozostaje własnością
Dostawcy.

5. Przez całkowitą zapłatę ceny rozumie się dokonanie zapłaty za towar oraz koszty dostawy zgodnie z ostatecznym zamówieniem. Zapłata następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Dostawcy.
6. Wszelkie płatności Odbiorca będzie realizował na rachunek bankowy
Dostawcy wskazany na fakturze VAT.

7. W przypadku, gdy Odbiorca opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia, Dostawcy należą się odsetki maksymalne za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 21
K.c..

VIII. Siła Wyższa i Odpowiedzialność Dostawcy

1. Dostawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli wynika to z okoliczności spowodowanych siłą wyższą lub w winy

Odbiorcy.

2. Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niezależne od Dostawcy o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), jak w szczególności: powódź, huragan, trzęsienie ziemi, sztorm, śnieżyca, wojna, strajk, zamieszki, przerwy lub opóźnienia w dostawie surowców, energii elektrycznej, korki drogowe itp.

3. Odpowiedzialność Dostawcy za szkody wyrządzone Odbiorcy jest ograniczona do wartości netto umowy dostawy. Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkody rzeczywiste.

4. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów jest wyłączona.

IX. Odpowiedzialność Dostawcy za wady z tytułu gwarancji

1. Poniżej wymienione zwroty, użyte w tytule: „Odpowiedzialność Dostawcy za wady z tytułu gwarancji”, będą miały następujące znaczenie:
o a) „Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z

niniejszych warunków gwarancji oraz przepisów Kodeksu cywilnego; o b) „Gwarant” oznacza Dostawcę;

o c) „Naprawa” oznacza czynności zmierzające do usunięcia wady Towaru objętego gwarancją, wykonane przez Gwaranta na podstawie jednego zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Towaru, niezależnie od tego, jaka ilość części zamiennych lub innych
materiałów, została użyta przy wykonywaniu tych czynności, przy czym określenie to nie obejmuje czynności związanych z montażem oraz konserwacją Towaru przewidzianych w instrukcji montażu i konserwacji, regulacją Towaru oraz wymianą części, jeżeli konieczność takiej wymiany wynika z aktów wandalizmu;
o d) „Uprawniony z gwarancji” Odbiorca;

2. Gwarant udziela gwarancji sprawnego funkcjonowania Towaru polegającego na tym, że:

o a) w okresie 24 miesięcy licząc od daty odbioru towaru na podstawie protokołu odbioru towaru przez Uprawnionego z gwarancji – nie będą rdzewieć występujące w Towarze elementy stalowe i żeliwne, nie złamią się spawy i konstrukcja Towaru, przy czym w przypadku ławek dopuszczalne obciążenie wynosi 400 kg;

o b) w okresie 12 miesięcy licząc od daty odbioru towaru na podstawie protokołu odbioru towaru przez Uprawnionego z gwarancji – nie złuszczy się i nie będzie pękać lakier z elementów polakierowanych, nie

będą pękać elementy drewniane pod warunkiem przestrzegania dopuszczalnego ciężaru i nacisku na te elementy, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 15 poniżej,

o c) w okresie 24 miesięcy licząc od daty odbioru towaru na podstawie protokołu odbioru towaru przez Uprawnionego z gwarancji – nie będą pękać elementy betonowe.

3. Okresy gwarancyjne obowiązują tyko i wyłącznie w przypadku stosowania się do instrukcji użytkowania poszczególnych artykułów.

4. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej. Okres obowiązywania gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu sporządzenia, na podstawie dokonanego zgłoszenia wady, przez Gwaranta i Uprawnionego z gwarancji, protokołu stwierdzenia wady, do dnia jej całkowitego usunięcia.

5. Konieczność usunięcia wady winna zostać zgłoszona Gwarantowi, w terminie 7 dni roboczych następujących po dacie, w której wada się ujawniła, pisemnie listem poleconym wysłanym na adres siedziby Gwaranta lub na adres mailowy: biuro@viasigni.pl wysłane z potwierdzeniem odbioru maila.

6. W zgłoszeniu Uprawniony z gwarancji powinien dokładnie opisać, na czym polega ujawniona wada.

7. Naprawa będzie się odbywać w miejscu zamontowania Towaru, jeżeli ujawniona wada na to pozwala, w przeciwnym wypadku Uprawniony z gwarancji zdemontuje wadliwy Towar na własny koszt i przygotuje go do transportu w taki sposób, w jaki towar został pierwotnie dostarczony przez Gwaranta, a Gwarant dokona jego naprawy w swojej siedzibie. Jeżeli naprawa będzie się odbywać w miejscu zamontowania Towaru wówczas Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany do zapewnienia warunków (w szczególności umożliwienia dostępu do niezbędnych mediów) pozwalających na naprawę

Towaru.

8. W ciągu 3 dni roboczych po dokonaniu zgłoszenia wady Gwarant i Uprawniony z gwarancji uzgodnią termin spotkania celem dokonania oględzin wadliwego Towaru i spisania na tę okoliczność protokołu.

9. Naprawa wad Towaru nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia spisania protokołu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli do dokonania naprawy konieczne będzie zamówienie lub wykonanie odpowiednich podzespołów, których
uzyskanie nie będzie możliwe w czasie pozwalającym na zachowanie terminu 14 dni, Gwarant i Uprawniony z gwarancji wspólnie uzgodnią inny termin naprawy. Usuwanie wad Towaru objętych gwarancją będzie się odbywało w okresie obowiązywania gwarancji bezpłatnie.

10. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności w razie naruszenia terminów wykonania naprawy oraz odebrania lub dostarczenia Towaru podlegającego naprawie, jeżeli zwłoka w tym zakresie będzie spowodowania działaniem siły wyższej.

11. Obowiązek dostarczenia towaru Uprawnionemu z gwarancji po dokonaniu naprawy obciąża Gwaranta. Towar powinien zostać dostarczony Uprawnionemu z gwarancji w terminie 2 dni po dokonaniu naprawy. Dokładny termin (dzień i godzina) dostarczenia Towaru zostanie uzgodniony wspólnie przez Uprawnionego z gwarancji i Gwaranta. Uprawniony z gwarancji jest obowiązany do odebrania Towaru w powyższym terminie. W przeciwnym wypadku Uprawniony z gwarancji poniesie koszty ponownego dostarczenia Towaru przez Gwaranta, przy czym nowy termin dostarczenia Towaru wyznaczy Gwarant.

12. Warunkiem przeprowadzenia naprawy przez Gwaranta jest przedstawienie przez Uprawnionego z gwarancji faktury VAT za Towar.

13. Zamontowanie Towaru może się odbywać wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, wiedzę w tym zakresie i doświadczenie w montowaniu tego typu Towarów, a montaż zostanie przeprowadzony w sposób zgodny z instrukcją montażu dostarczoną przez Gwaranta.

14. Towar powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków zawartych w instrukcji montażu i konserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu, użytkowania lub konserwacji Towaru Uprawniony z gwarancji winien zasięgnąć porady Gwaranta. Jakiekolwiek naprawy Towaru dokonane przez inne osoby niż Gwarant powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji.

15. Gwarancja nie obejmuje:

a) naturalnych procesów zachodzących w elementach drewnianych Towarów, opisanych w pkt 15 i 16 poniżej;

b) odbarwień i różnic odcieni w elementach drewnianych Towarów spowodowane zmiennymi warunkami atmosferycznymi;

c) uszkodzeń Towaru spowodowanych przez użytkowników w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją korzystania z Towaru, jego konserwacji i montażu;

d) uszkodzeń Towaru spowodowanych jego użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem;

e) uszkodzeń Towaru spowodowanych niewłaściwą lub niezgodnym z instrukcją montażu i konserwacji, montażem, w tym montażem dokonanym przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień;

f) uszkodzeń Towaru spowodowanych aktami wandalizmu;

g) czynności konserwacyjnych przewidzianych w instrukcji montażu i konserwacji;

h) uszkodzeń Towaru spowodowanych w następstwie dokonania jego naprawy przez inne osoby niż Gwarant;

i) przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Towaru dokonanych przez inne osoby niż Gwarant;
j) uszkodzeń Towaru spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (grad, wyładowania atmosferyczne, powalone drzewa, słupy itp.);

k) uszkodzeń Towaru powstałych w trakcie jego dostarczania przez Uprawnionego z gwarancji Gwarantowi w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia.

16. Towary zamontowane na zewnątrz narażone są na zmienne warunki atmosferyczne, w tym m.in. na duże zmiany temperatur, skutkiem, czego elementy drewniane Towarów kurczą się i rozkurczają, co powoduje powstawanie mikropęknięć a w elementach drewnianych z drewna iglastego dodatkowo wycieków żywicy. Mikropęknięcia i wycieki żywicy nie stanowią wady drewna i nie podlegają gwarancji. Procesy te nie wpływają niekorzystnie na trwałość i stabilność drewna i należą do naturalnych jego cech.

17. Elementy drewniane Towarów wykonane z drewna iglastego posiadają sęki. W przypadku Towarów zamontowanych na zewnątrz i przez to narażonych na zmienne warunki atmosferyczne w tym m.in. na duże zmiany temperatur, elementy drewniane Towarów kurczą się i rozkurczają, co może powodować rozsychanie sęków i powstawanie wokół nich szczelin. Występowanie sęków oraz powstawanie szczelin wokół nich nie stanowi wady drewna i nie podlega gwarancji.

18. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania naprawy, Uprawniony z gwarancji poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Towaru do Gwaranta, jego naprawą i odebraniem, a w przypadku naprawy Towaru w miejscu jego montażu – koszty naprawy, przejazdu Gwaranta lub jego pracowników do miejsca, w którym Towar będzie naprawiany. Za nieuzasadnione żądanie naprawy Towaru będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych nieobjętych gwarancją, jak również żądanie dokonania naprawy pomimo utraty uprawnień z gwarancji.

19. Uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo do wymiany Towaru na wolny od wad w następujących przypadkach:

a) Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji ujawni się wada objęta gwarancją, która uniemożliwia prawidłowe korzystanie z Towaru, a Gwarant uznał, że nie jest możliwa naprawa;

b) Jeżeli w okresie gwarancji zostały już wykonane 3 (ilość) naprawy Towaru i w okresie gwarancji wystąpi kolejna wada, której konieczność naprawy zostanie potwierdzona przez Gwaranta.

20. Wymiany Towaru dokonuje Gwarant.

21. Prawo do wymiany Towaru na wolny od wad nie przysługuje w przypadku utraty uprawnień z tytułu gwarancji.

22. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 577-581 K.c..

X. Ochrona Danych Osobowych

1.

a) Dostawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Odbiorcy wyłącznie w celu realizacji zawartej między stronami umowy i dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem księgowości do celów
księgowych oraz kancelarii prawnej do celów dochodzenia praw związanych z realizacją umowy. Odbiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do ich poprawiania i żądania bycia zapomnianym.

b) Dostawca jak i Odbiorca zobowiązują się przetwarzać powierzone im dane osobowe drugiej strony zgodnie z niniejszymi OWS, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

c) Dostawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

d) Dostawca i Odbiorca zobowiązują się, przy przetwarzaniu powierzonych im danych osobowych drugiej strony, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

e) Obie Strony zobowiązują się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych im danych osobowych drugiej strony.

f) Dostawca i Odbiorca zobowiązują się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone im dane drugiej strony w celu realizacji zawartej między nimi umowy.

g) Obie Strony zobowiązują się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnią do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zawartej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich, jak i po jego ustaniu.

h) Każda Strona po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych usuwa wszelkie dane osobowe drugiej strony oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych lub jest to niezbędne do celów księgowych bądź dochodzenia roszczeń związanych z zawartą między stronami umową.

i) Każda ze Stron może powierzyć dane osobowe objęte zawartą między nimi umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom (w szczególności księgowość, kancelaria prawna) jedynie w celu wykonania zawartej pomiędzy stronami umowy, w celach księgowych bądź dochodzenia roszczeń.

j) Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie strony, której dane dotyczą, chyba, że obowiązek taki nakłada na daną stronę umowy prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający dane. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje drugą stronę o tym obowiązku prawnym, o ile
prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

k) Podwykonawca, o którym mowa w pkt 9 powyżej winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający dane osobowe, a zawarte w niniejszych OWS.

l) Strona przetwarzająca dane osobowe drugiej strony ponosi pełną odpowiedzialność wobec tej drugiej strony za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

m) Strona przetwarzająca dane jest odpowiedzialna za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią zawartej pomiędzy stronami umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

n) Strona przetwarzająca dane zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiej strony o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez nią danych osobowych określonych w zawartej między stronami umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do strony przetwarzającej dane, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

o) Strona przetwarzająca dane zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od drugiej strony i od współpracujących z nią osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

p) Strona przetwarzająca dane oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody drugiej strony w innym celu niż wykonanie zawartej pomiędzy stronami umowy, chyba, że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub z treści tej umowy.

17. Dostawca spełnił obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, na stronie internetowej www.jumatsc.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

XI. Postanowienia końcowe

1. Przyjęcie oferty przez Odbiorcę, złożonej na skutek zapytania ofertowego Odbiorcy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Odbiorcy przez Dostawcę, na warunkach określonych w niniejszych OWS.

2. Odbiorca nie może bez pisemnej zgody Dostawcy potrącać wierzytelności przysługujących mu w stosunku do Dostawcy.

3. Spory wynikłe na tle zawartej pomiędzy stronami umowy rozstrzygał będzie rzeczowo właściwy Sąd w Katowicach.
4. OWS oraz zawarte na ich podstawie umowy będą podlegały prawu polskiemu.
5. W sprawach nieuregulowanych w OWS oraz zawartych na ich podstawie umowach znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

POBIERZ PLIK OWS

Kliknij aby ocenić
woj. podkarpackie, Rzeszów